SGV Bizottság

Preambulum

A „Semmelweis Garancia Védjegy” tanúsító védjegy (a továbbiakban: Védjegy) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (a továbbiakban: OBDK) és a Nemzeti Betegfórum által létrehozott és működtetett tanúsító védjegy, amelynek célja, hogy a transzparens adományozás érdekében a társadalom tisztában lehessen azzal, hogy az egészségügy területén és ahhoz kapcsolódóan tevékenykedő civil szervezetek (különös tekintettel a kórházak, egészségügyi intézmények alapítványai) a gyógyításra felajánlott összegeket mire fordítják, és ezáltal elkerülhetőek legyenek az adományok felhasználásával kapcsolatos visszaélések.
 

1. A Bizottság hatás - és feladatköre:

a) A Védjegy tanúsító védjegy iránti igénylések formai, tartalmi megfelelőségének elbírálása, az igénylés befogadása vagy elutasítása.
b) Az igénylések nyilvántartása az adatvédelmi előírások betartásával.
 

2. A Bizottság szervezete:

A Bizottság 4 (négy) tagból áll: Egészségügyért Felelős Államtitkárság által delegált 1 fő, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság által delegált 1 fő, az OBDK által delegált 1 fő, Nemzeti Betegfórum által delegált 1 fő. A Bizottság munkáját az OBDK koordinálja.
 
A Bizottság objektív szempontok alapján, a Védjegy mindenkor hatályos minősítési és tanúsítási szabályzata, eljárásrendje alapján dönt. A Bizottság döntéseit egyhangú szavazással hozza meg.
 

3. A Bizottság működési rendje:

A Bizottság ülésére szükség szerint, évente négy alkalommal kerül sor, melyet legalább 15 (tizenöt) nappal az ülés időpontja előtt kell összehívni. A Bizottság ülését az OBDK hívja össze, az ülés időpontjáról és helyéről az OBDK írásban értesíti a Bizottság többi tagját.
 
A soron következő ülés napirendjén azon pályázók szerepelhetnek, amelyek a pályázatukat a szükséges dokumentumokkal az ülés időpontját legalább harminc nappal megelőzően szabályszerűen benyújtották. Az ülés napirendjén szereplő pályázatokat a Bizottság tagjainak az ülés megtartását legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően meg kell ismernie. Erről az OBDK gondoskodik.
 
A Bizottság tagjai legkésőbb az ülést 8 (nyolc) nappal megelőzően saját magukkal szemben összeférhetetlenséget jelenthetnek be. Az összeférhetetlenséget megvalósító körülményt írásban köteles bejelenteni a tag az őt delegáló szerv részére. A delegáló szerv 3 (három) napon belül köteles új tagot delegálni a Bizottságba. Az összeférhetetlenséget bejelentő Bizottsági tag csak abból az ülésből kerül kizárásra, amelyben az összeférhetetlenséggel érintett. Annak a Bizottsági tagnak, aki a bejelentést elmulasztja megtenni, a Bizottsági tagsága megszüntetésre kerül.
 
Összeférhetetlenség oka(i):
Nem lehet a Bizottság tagja az a személy, aki
1.) az igénylő döntéshozó szervének, illetve az ügyvezető szervének elnöke vagy tagja,
2.) az igénylővel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
3.) az igénylő cél szerinti juttatásából részesül (- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -),
4.) akinek munkáltatója vagy megbízottja az igénylő cél szerinti támogatottja,
5.) az előző pontokban meghatározott személyek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 17. pontja szerinti közeli hozzátartozója.
 
A Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. Ez tartalmazza a felsorolást azokról az igénylő civil szervezetekről, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság a Védjegy odaítéléséről vagy a kérelem elutasításáról döntött, továbbá a nevesített hozzászólások lényegi tartalmát. A jegyzőkönyvet a delegáló szervek elektronikus úton kapják meg, legkésőbb az ülést követő 15. napon. A jegyzőkönyvet az OBDK készíti el.
 
A Bizottság döntéseit meghozhatja ülés megtartása nélkül, elektronikus vagy távközlési eszköz igénybevételével is. Erre akkor van mód, ha a körülmények azt indokolják, a Bizottsági tagok előre látható részvételének hiánya, de bármely egyéb méltányolható esetben.
 
A Bizottság az előre meghatározott objektív szempontok alapján dönt a Védjegy odaítéléséről, vagy a kérelem elutasításáról. Amennyiben a pályázati kérelem megfelel a követelményeknek, úgy a Bizottság odaítéli a Védjegyet, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja és döntését indokolja. A Védjegy odaítéléséről vagy a kérelem elutasításáról a pályázó szervezet részére a Bizottság értesítést küld (a Védjeggyel és a Bizottság megnevezését tartalmazó fejléccel ellátva).
 
A Védjeggyel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat az OBDK látja el, erre külön honlapot hoz létre és működtet.
 

4. A minősítő rendszer működése

A Védjegy igénylésére történő felhívás folyamatosan érhető el az OBDK által erre a célra létrehozott és működtetett honlapján (www.semmelweisgaranciavedjegy.hu). A tanúsítási eljárás az igénylő civil szervezet írásbeli kérelme alapján indul. Ehhez az igénylő civil szervezetnek az erre a célra rendszeresített formanyomtatványt kell papír alapon kitölteni és az OBDK részére benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a minőségi követelmények teljesítését igazoló dokumentumok másolatát.
 
A tanúsítás megindításához az OBDK kiegészítést kérhet, amennyiben a benyújtott kérelem tartalmát hiányosnak vagy nem megfelelőnek tartja. Az OBDK a kérelem elbírálásáról írásban tájékoztatja az igénylő civil szervezetet.
 
Ha az igénylő civil szervezet a tanúsítási követelményeknek megfelel, csatolja a szükséges dokumentumokat, és vállalja az előre meghatározott kötelezettségeket, két évre megkapja a Védjegy használatának a jogát. A feltételek teljesülése és a Bizottság döntése esetén az OBDK az igénylővel Védjegyhasználati szerződést köt.
 

5. A minősítés folyamat nyilvántartási adatai:

A nyilvántartás kiterjed:
a) az igénylő civil szervezet és a védjegyhasználók személyi és elérhetőségi adataira,
b) a védjegyhasználati igény benyújtásának és elbírálásának dátumaira,
c) a minősítés eredményére,
d) a kijelölt minősítést végző személyének megjelölésére,
e) az elnyert kategóriák érvényességi ideje.